<small id="xcslh"><bdo id="xcslh"></bdo></small>
   <meter id="xcslh"></meter>

    1. <samp id="xcslh"></samp>
     1. 欢迎来到原中小学教育资源网!

      三字经全文带拼音

      汉语拼音 时间:2018-12-03 我要投稿
      【www.nicheologybonus.com - 汉语拼音】

       《三字经》是中国的传统启蒙教材,在中国古代经典当中《三字经》是最浅显易懂的读本之一。很多大朋友在小时候可能都读过三字经,现在想给小孩找有拼音版的,小编马上为您奉上三字经全文

      三字经全文

       rén zhī chū xìng běn shàn

       人 之 初 , 性 本 善。

       xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn

       性 相 近 , 习 相 远。

       gǒu bú jiào xìng nǎi qiān

       苟 不 教 , 性 乃 迁。

       jiào zhī dào guì yǐ zhuān

       教 之 道 , 贵 以 专。

       xī mèng mǔ zé lín chǔ

       昔 孟 母 , 择 邻 处。

       zǐ bù xué duàn jī zhù

       子 不 学 , 断 机 杼。

       dòu yān shān yǒu yì fāng

       窦 燕 山 , 有 义 方。

       jiào wǔ zǐ míng jù yáng

       教 五 子 , 名 俱 扬。

       yǎng bú jiào fù zhī guò

       养 不 教 , 父 之 过。

       jiào bù yán shī zhī duò

       教 不 严 , 师 之 惰。

       zǐ bù xué fēi suǒ yí

       子 不 学 , 非 所 宜。

       yòu bù xué lǎo hé wéi

       幼 不 学 , 老 何 为。

       yù bù zhuó bù chéng qì

       玉 不 琢 , 不 成 器。

       rén bù xué bù zhī yì

       人 不 学 , 不 知 义。

       wèi rén zǐ fāng shào shí

       为 人 子 , 方 少 时。

       qīn shī yǒu xí lǐ yí

       亲 师 友 , 习 礼 仪。

       xiāng jiǔ líng néng wēn xí

       香 九 龄 , 能 温 席。

       xiào yú qīn suǒ dāng zhí

       孝 于 亲 , 所 当 执。

       róng sì suì néng ràng lí

       融 四 岁 , 能 让 梨。

       tì yú zhǎng yí xiān zhī

       弟 于 长 , 宜 先 知。

       shǒu xiào tì cì jiàn wén

       首 孝 弟 , 次 见 闻。

       zhī mǒu shù shí mǒu wén

       知 某 数 , 识 某 文。

       yī ér shí shí ér bǎi

       一 而 十 , 十 而 百。

       bǎi ér qiān qiān ér wàn

       百 而 千 , 千 而 万。

       sān cái zhě tiān dì rén

       三 才 者 , 天 地 人。

       sān guāng zhě rì yuè xīng

       三 光 者 , 日 月 星。

       sān gāng zhě jūn chén yì

       三 纲 者 , 君 臣 义。

       fù zǐ qīn fū fù shùn

       父 子 亲 , 夫 妇 顺。

       yuē chūn xià yuē qiū dōng

       曰 春 夏 , 曰 秋 冬。

       cǐ sì shí yùn bù qióng

       此 四 时 , 运 不 穷。

       yuē nán běi yuē xī dōng

       曰 南 北 , 曰 西 东。

       cǐ sì fāng yìng hū zhōng

       此 四 方 , 应 乎 中。

       yuē shuǐ huǒ mù jīn tǔ

       曰 水 火 , 木 金 土。

       cǐ wǔ xíng běn hū shù

       此 五 行 , 本 乎 数。

       yuē rén yì lǐ zhì xìn

       曰 仁 义 , 礼 智 信。

       cǐ wǔ cháng bù róng wěn

       此 五 常 , 不 容 紊。

       dào liáng shū mài shǔ jì

       稻 粱 菽 , 麦 黍 稷。

       cǐ liù gǔ rén suǒ shí

       此 六 谷 , 人 所 食。

       mǎ niú yáng jī quǎn shǐ

       马 牛 羊 , 鸡 犬 豕。

       cǐ liù chù rén suǒ sì

       此 六 畜 , 人 所 饲。

       yuē xǐ nù yuē āi jù

       曰 喜 怒 , 曰 哀 惧。

       ài wù yù qī qíng jù

       爱 恶 欲 , 七 情 具。

       páo tǔ gé mù shí jīn

       匏 土 革 , 木 石 金。

       sī yǔ zhú nǎi bā yīn

       丝 与 竹, 乃 八 音。

       gāo zēng zǔ fù ér shēn

       高 曾 祖 , 父 而 身。

       shēn ér zǐ zǐ ér sūn

       身 而 子 , 子 而 孙。

       zì zǐ sūn zhì xuán zēng

       自 子 孙 , 至 玄 曾

       nǎi jiǔ zú rén zhī lún

       乃 九 族 , 人 之 伦。

       fù zǐ ēn fū fù cóng

       父 子 恩 , 夫 妇 从。

       xiōng zé yǒu dì zé gōng

       兄 则 友 , 弟 则 恭。

       zhǎng yòu xù yǒu yǔ péng

       长 幼 序 , 友 与 朋。

       jūn zé jìng chén zé zhōng

       君 则 敬 , 臣 则 忠。

       cǐ shí yì rén suǒ tóng

       此 十 义 , 人 所 同。

       fán xùn méng xū jiǎng jiū

       凡 训 蒙 , 须 讲 究。

       xiáng xùn gǔ míng jù dòu

       详 训 诂 , 明 句 读。

       wéi xué zhě bì yǒu chū

       为 学 者 , 必 有 初。

       xiǎo xué zhōng zhì sì shū

       小 学 终 , 至 四 书。

       lún yǔ zhě èr shí piān

       论 语 者 , 二 十 篇。

       qún dì zǐ jì shàn yán

       群 弟 子 , 记 善 言。

       mèng zǐ zhě qī piān zhǐ

       孟 子 者 , 七 篇 止。

       jiǎng dào dé shuō rén yì

       讲 道 德 , 说 仁 义。

       zuò zhōng yōng zǐ sī bǐ

       作 中 庸 , 子 思 笔。

       zhōng bù piān yōng bú yì

       中 不 偏 , 庸 不 易。

       dà xiǎo dài zhù lǐ jì

       大 小 戴 , 注 礼 记。

       shù shèng yán lǐ yuè bèi

       述 圣 言 , 礼 乐 备。

       yuē guó fēng yuē yǎ sòng

       曰 国 风 , 曰 雅 颂。

       hào sì shī dāng fěng yǒng

       号 四 诗 , 当 讽 咏。

       shī jì wáng chūn qiū zuò

       诗 既 亡 , 春 秋 作。

       yù bāo biǎn bié shàn è

       寓 褒 贬 , 别 善 恶。

       sān zhuàn zhě yǒu gōng yáng

       三 传 者 , 有 公 羊。

       yǒu zuǒ shì yǒu gǔ liáng

       有 左 氏 , 有 谷 梁。

       jīng jì míng fāng dú zǐ

       经 既 明 , 方 读 子。

       cuō qí yào jì qí shì

       撮 其 要 , 记 其 事。

       wǔ zǐ zhě yǒu xún yáng

       五 子 者 有 荀 扬。

       wén zhōng zǐ jí lǎo zhuāng

       文 中 子 , 及 老 庄。

       jīng zǐ tōng dú zhū shǐ

       经 子 通 , 读 诸 史。

       kǎo shì xì zhī zhōng shǐ

       考 世 系 , 知 终 始。

       zì xī nóng zhì huáng dì

       自 羲 农 , 至 黄 帝。

       hào sān huáng jū shàng shì

       号 三 皇 , 居 上 世。

       táng yǒu yú hào èr dì

       唐 有 虞 , 号 二 帝。

       xiāng yī xùn chēng shèng shì

       相 揖 逊 , 称 盛 世。

       xià yǒu yǔ shāng yǒu tāng

       夏 有 禹 , 商 有 汤。

       zhōu wén wǔ chēng sān wáng

       周 文 武 , 称 三 王。

       xià chuán zǐ jiā tiān xià

       夏 传 子 , 家 天 下。

       sì bǎi zǎi qiān xià shè

       四 百 载 , 迁 夏 社。

       tāng fá xià guó hào shāng

       汤 伐 夏 , 国 号 商。

       liù bǎi zǎi zhì zhòu wáng

       六 百 载 , 至 纣 亡。

       zhōu wǔ wáng shǐ zhū zhòu

       周 武 王 , 始 诛 纣。

       bā bǎi zǎi zuì cháng jiǔ

       八 百 载 , 最 长 久。

       zhōu zhé dōng wáng gāng zhuì

       周 辙 东 , 王 纲 坠。

       Chěng gān gē shàng yóu shuì

       逞 干 戈 , 尚 游 说。

       shǐ chūn qiū zhōng zhàn guó

       始 春 秋 , 终 战 国。

       wǔ bà qiáng qī xióng chū

       五 霸 强 , 七 雄 出。

       yíng qín shì shǐ jiān bìng

       嬴 秦 氏 , 始 兼 并。

       chuán èr shì chǔ hàn zhēng

       传 二 世 , 楚 汉 争。

       gāo zǔ xīng hàn yè jiàn

       高 祖 兴 , 汉 业 建。

       zhì xiào ping wáng mǎng cuàn

       至 孝 平 , 王 莽 篡。

       guāng wǔ xīng wéi dōng hàn

       光 武 兴 , 为 东 汉。

       sì bǎi nián zhōng yú xiàn

       四 百 年 , 终 于 献。

       wèi shǔ wú zhēng hàn dǐng

       魏 蜀 吴 , 争 汉 鼎。

       hào sān guó qì liǎng jìn

       号 三 国 , 迄 两 晋。

       song qí jì liáng chén chéng

       宋 齐 继 , 梁 陈 承。

       wéi nán cháo dū jīn líng

       为 南 朝 , 都 金 陵。

       běi yuán wèi fēn dōng xi

       北 元 魏 , 分 东 西。

       yǔ wén zhōu yǔ gāo qí

       宇 文 周 , 与 高 齐。

       dài zhì suí yì tǔ yǔ

       迨 至 隋 , 一 土 宇。

       bú zài chuan shī tǒng xù

       不 再 传 , 失 统 绪。

       táng gāo zǔ qǐ yì shī

       唐 高 祖 , 起 义 师。

       chú suí luàn chuàng guó jī

       除 隋 乱 , 创 国 基。

       èr shí chuán sān bǎi zǎi

       二 十 传 , 三 百 载。

       liáng miè zhī guó nǎi gǎi

       梁 灭 之 , 国 乃 改。

       liáng táng jìn jí hàn zhōu

       梁 唐 晋 , 及 汉 周。

       chēng wǔ dài jiē yǒu yóu

       称 五 代 , 皆 有 由。

       yán sòng xīng shòu zhōu shàn

       炎 宋 兴 , 受 周 禅。

       shí bā chuán nán běi hùn

       十 八 传 , 南 北 混。

       liáo yǔ jīn dì hào fēn

       辽 与 金 , 帝 号 纷。

       dài miè liáo sòng yóu cún

       迨 灭 辽 , 宋 犹 存。

       zhì yuán xīng jīn xù xiē

       至 元 兴 , 金 绪 歇。

       yǒu sòng shì yì tong miè

       有 宋 世 , 一 同 灭。

       bìng zhōng guó jiān róng dí

       并 中 国 , 兼 戎 狄。

       míng tài zǔ jiǔ qīn shī

       明 太 祖 , 久 亲 师。

       chuán jiàn wén fāng sì sì

       传 建 文 , 方 四 祀。

       qiān běi jīng yǒng lè sì

       迁 北 京 , 永 乐 嗣。

       dài chóng zhēn méi shān shì

       迨 崇 祯 , 煤 山 逝。

       qīng tài zǔ yīng jǐng mìng

       清 太 祖 , 膺 景 命。

       jìng sì fāng kè dà dìng

       靖 四 方 , 克 大 定。

       zhì xuān tǒng nǎi dà tóng

       至 宣 统 , 乃 大 同。

       shí èr shì qīng zuò zhōng

       十 二 世 , 清 祚 终。

       dú shǐ zhě kǎo shí lù

       读 史 者 , 考 实 录。

       tōng gǔ jīn ruò qīn mù

       通 古 今 , 若 亲 目。

       kǒu ér song xīn ér wéi

       口 而 诵 , 心 而 维。

       cháo yú sī xī yú sī

       朝 于 斯 , 夕 于 斯。

       xī zhòng ní shī xiàng tuó

       昔 仲 尼 , 师 项 橐。

       gǔ shèng xián shàng qín xué

       古 圣 贤 , 尚 勤 学。

       zhào zhōng ling dú lǔ lún

       赵 中 令 , 读 鲁 论。

       bǐ jì shì xué qiě qín

       彼 既 仕 , 学 且 勤。

       pī pú biān xiāo zhú jiǎn

       披 蒲 编 , 削 竹 简。

       bǐ wú shū qiě zhī miǎn

       彼 无 书 , 且 知 勉。

       tóu xuán liáng zhuī cì gǔ

       头 悬 梁 , 锥 刺 股。

       bǐ bú jiào zì qín kǔ

       彼 不 教 , 自 勤 苦。

       rú náng yíng rú yìng xuě

       如 囊 萤 , 如 映 雪。

       jiā suī pín xué bú chuò

       家 虽 贫 , 学 不 辍。

       rú fù xīn rú guà jiǎo

       如 负 薪 , 如 挂 角。

       shēn suī láo yóu kǔ zhuó

       身 虽 劳 , 犹 苦 卓。

       sū lǎo quán èr shí qī

       苏 老 泉 , 二 十 七。

       shǐ fā fèn dú shū jí

       始 发 奋 , 读 书 籍。

       bǐ jì lǎo yóu huǐ chí

       彼 既 老 , 犹 悔 迟。

       ěr xiǎo shēng yí zǎo sī

       尔 小 生 , 宜 早 思。

       ruò liáng hào bā shí èr

       若 梁 灏 , 八 十 二。

       duì dà tíng kuí duō shì

       对 大 廷 , 魁 多 士。

       bǐ jì chéng zhòng chēng yì

       彼 既 成 , 众 称 异。

       ěr xiǎo shēng yí lì zhì

       尔 小 生 , 宜 立 志。

       yíng bā suì néng yǒng shī

       莹 八 岁 , 能 咏 诗。

       mì qī suì néng fù qí

       泌 七 岁 , 能 赋 棋。

       bǐ yǐng wù rén chēng qí

       彼 颖 悟 , 人 称 奇。

       ěr yòu xué dāng xiào zhī

       尔 幼 学 , 当 效 之。

       cài wén jī néng biàn qín

       蔡 文 姬 , 能 辨 琴。

       xiè dào yùn néng yǒng yín

       谢 道 韫 , 能 咏 吟。

       bǐ nǚ zǐ qiě cōng mǐn

       彼 女 子 , 且 聪 敏。

       ěr nán zǐ dāng zì jǐng

       尔 男 子 , 当 自 警。

       táng liú yàn fāng qī suì

       唐 刘 晏 , 方 七 岁。

       jǔ shén tóng zuò zhèng zì

       举 神 童 , 作 正 字。

       bǐ suī yòu shēn yǐ shì

       彼 虽 幼 , 身 已 仕。

       ěr yòu xué miǎn ér zhì

       尔 幼 学 , 勉 而 致。

       yǒu wéi zhě yì ruò shì

       有 为 者 , 亦 若 是。

       quǎn shǒu yè jī sī chén

       犬 守 夜 , 鸡 司 晨。

       gǒu bù xué hé wéi rén

       苟 不 学 , 曷 为 人。

       cán tǔ sī fēng niàng mì

       蚕 吐 丝 , 蜂 酿 蜜。

       rén bù xué bù rú wù

       人 不 学 , 不 如 物。

       yòu ér xué zhuàng ér xíng

       幼 而 学 , 壮 而 行。

       shàng zhì jūn xià zé mín

       上 致 君 , 下 泽 民。

       yáng míng shēng xiǎn fù mǔ

       扬 名 声 , 显 父 母。

       guāng yú qián yù yú hòu

       光 于 前 , 裕 于 后。

       rén yí zǐ jīn mǎn yíng

       人 遗 子 , 金 满 赢。

       wǒ jiào zǐ wéi yì jīng

       我 教 子 , 惟 一 经。

       qín yǒu gōng xì wú yì

       勤 有 功 , 戏 无 益。

       jiè zhī zāi yí miǎn lì

       戒 之 哉 , 宜 勉 力。

      三字经全文带拼音

      热门文章
      现场开奖香港-现场直播开奖本港台-现场直播开奖一肖中特